Foreslår endring i biocidforskriften (2018/11533)

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-rettsakter ved å endre biocidforskriften.

EU-kommisjonen har vedtatt nye rettsakter som supplerer og utdyper biocid­forordningen (EU) nr. 528/2012. Siden rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Rettsaktene sendes på høring før de er inne i EØS-avtalen for å sikre en rask gjennomføring. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Vi gjør oppmerksom på at høringen gjennomføres elektronisk. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringsfrist er 2. januar 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tolldirektoratet

02.01.19

Firma: Tolldirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

21.12.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Tema

Relaterte lenker