Foreslår endring av avfallsforskriften (2013/1343)

Forslaget gjelder endring av avfallsforskriften kap. 4 om kasserte batterier, og er en gjennomføring av EUs direktiv 2013/56/EU. Direktivet stiller krav om registrering av produsenter, og hvilke opplysninger fra produsent som skal inngå i det nasjonale registeret for produsenter av batterier.

EUs batteridirektiv 2006/66/EC, er gjennomført i norsk rett i kapittel 3 i avfallsforskriften.

EU har vedtatt et endringsdirektiv til batteridirektivet, 2013/56/EU, for å gjennomføre krav til registrering av produsenter i produsentregisteret for batterier. 

Hovedinnhold i direktiv 2013/56/EU artikkel 1, nr. 14

Artikkel 1, nr. 14 stiller krav om prosedyre og krav til registrering av produsenter, samt hvilken informasjon som produsent skal oppgi. Direktivet åpner for at registreringen kan foregå som en del av en annen registreringsprosedyre, som f.eks. registrering i et godkjent returselskap. Det er også krav om at gebyr for registrering skal være basert på den faktiske kostnaden ved å registrere produsenten. 

Endringer av dagens regelverk

Gjennomføring av direktiv (EU) nr. 2013/56 vil skje ved endringer i avfallsforskriften §§ 3-7, 3-9. 3-13, se vedlagte forslag til endringsforskrift. 

Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Forslag til endringsforskrift finner du i høyremenyen.

Høringsfrist er 15. november 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker