Statoil søker om endrede krav til fjernmåling for sine felter på norsk sokkel (2016/802)

Miljødirektoratet mottok i november/desember 2016 søknader fra Statoil ASA om endrede krav til fjernmåling på feltene Snøhvit, Statfjord, Gullfaks, Snorre, Heimdal, Visund, Kvitebjørn, Valemon, Sleipner, Veslefrikk/Huldra, Oseberg, Grane/Svalin, Kristin, Gudrun, Heidrun, Åsgard og Norne. Miljødirektoratet ba alle feltene om ytterligere dokumentasjon, og denne er nå mottatt.

Dagens krav til fjernmåling er regulert i utslippstillatelsen til hvert felt med standard krav om at akutte utslipp skal oppdages raskest mulig og senest innen 3 timer fra forurensningen fant sted. Siden 2008 har Statoil fått 7 avvik på tilsyn knyttet til kravet om fjernmåling i tillatelsen og i Aktivitetsforskriften § 57.

Basert på avvikene satte Statoil i gang med å utarbeide en risikobasert tilnærming for å sikre etterlevelse av forskriftskravet om fjernmåling og brukte Troll C og Fram som pilot. Miljødirektoratet vedtok nye krav til Troll og Fram 29. mars 2016.

Statoil har for alle sine felter lagt opp til overvåking med satellittradar en gang i døgnet og prosessovervåking som primære deteksjonsmetoder for akutt oljeforurensning. Som nedre grense for hva satellitten skal kunne oppdage har Statoil vurdert for hvert enkelt felts oljetype hvor høy utslippsrate som skal til for å danne et oljeflak på 100m x 100m x 4mm. I tillegg til satellitt og prosessovervåking har alle feltene flere teknikker tilgjengelig for å oppdage akutt forurensning, herunder visuell deteksjon fra installasjoner, fartøy, helikoptertrafikk, samt i varierende grad sensorer for undervanns lekkasjedeteksjon og OSD-radar på installasjoner eller fartøyer.

Det er altså store likheter mellom søknadene, men også variasjoner i hva de har tilgjengelig av metoder for deteksjon. Det er også forskjeller i utslippspotensiale og miljørisiko for de ulike feltene, som vil være en del av Miljødirektoratets vurdering. Vi har funnet det hensiktsmessig for vår behandling å se søknadene fra Statoil i sammenheng, selv om hver søknad skal behandles individuelt. Vi har derfor valgt å forhåndsvarsle alle søknadene sammen.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknadene innen 24. mars 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Petroleumstilsynet

06.04.17

Firma: Petroleumstilsynet

Kystverket

30.03.17

Firma: Kystverket

Petroleumstilsynet: Høringsuttalelse til sak 2016/802

24.03.17

Firma: Petroleumstilsynet

Norges Fiskarlag

15.03.17

Firma: Norges Fiskarlag

Tema

Relaterte lenker