ConocoPhillips søker om fjerning av innretninger på Ekofisk (2016/284)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS om tillatelse etter forurensningsloven for gjennomføring av fjerningsaktiviteter på Ekofisk i Nordsjøen.

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS om tillatelse etter forurensningsloven for gjennomføring av fjerningsaktiviteter på Ekofisk. ConocoPhillips skal i henhold til et disponeringsvedtak fra Olje- og Energidepartementet fjerne 4 installasjoner på Ekofisk, innretningene 2/4 A, H, Q og FTP.

Både overbygninger og plattformunderstell skal fjernes og tas til land for materialgjenvinning. I tillegg vil i alt 8 feltinterne rørledninger bli rengjort og etterlatt, enten nedgravd eller tildekket.

Aktivitetene krever at en del havbunnssedimenter og borekaks blir flyttet lokalt. I forbindelse med rengjøring og etterlatelse av rørledninger søkes det om tillatelse til utslipp og etterlatelse av olje og kjemikalier i pluggede rør. Før kutting av plattformbein ved skjærebrenning vil det blir fjernet maling fra plattformbeina ved høytrykksspyling eller sandblåsning, som vil gå til utslipp til sjø.

Aktivitetene omfatter også utslipp av strukturvann og steinfylling, men dette er omfattet av tidligere tillatelser og vil ikke bli behandlet på nytt.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 24. april 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskningsinstituttet: 2016/284

19.04.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Norges Fiskarlag

19.04.17

Firma: Norges Fiskarlag

Fiskeridirektoratet

18.04.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker