Aker BP søker om å bore letebrønn Svanefjell (2017/12771)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse i forbindelse med boring av letebrønnen 7221/12-1 Svanefjell i PL 659, i midtre del av Barentshavet ca. 170 km nord for Hammerfest. Planlagt borestart er tidligst 18. april 2018. Varighet av operasjonen er estimert til opp mot 40 dager, inkludert boring, prøvetaking og brønntesting.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier for boring av hovedbrønn, kjerneprøvetaking og brønntesting. Totalt søker Aker BP om utslipp av ca. 1 880 tonn stoff i grønn kategori, 467 kg stoff i gul kategori og 6 kg stoff i rød kategori.

Grunnlagsundersøkelse for letebrønnen Svanefjell ble gjennomført i 2016. Havbunnen i nærområdet har også vært undersøkt ved to tidligere leteboringer Caurus i 2008 og Langlitinden i 2014. Gjennomførte undersøkelser viser at havbunnen består av leire, sand, grus og noe større steiner. Det er spredte forekomster av svamp i området.   

Gjennomførte analyser viser høyest miljørisiko for sjøfugl på åpent hav med lunde som utslagsgivende art. Aker BP har planlagt for 3 NOFO-systemer på åpent hav.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 31. januar 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Sysselmannen på Svalbard

26.02.18

Firma: Sysselmannen på Svalbard

Fiskeridirektoratet

02.02.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker