Søker om bruk av rotenon for å fjerne suter (2018/3946)

Fylkesmannen i Oppland søker om tillatelse til bruk av CFT-Legumin (rotenon) for å fjerne suter (Tinca tinca) fra Grunningen i Gran kommune.

Fylkesmannen søker om tillatelse etter forurensningsloven og laks- og innlandsfiskeloven til rotenonbehandling av Grunningen i Gran kommune.

Suter ble påvist i Grunningen i 2013, og Fylkesmannen søker om utslippstillatelse av rotenonproduktet CFT-Legumin for å utrydde bestanden før den sprer seg videre. Fylkesmannen vurderer spredningsfaren videre nedover i vassdraget til Randsfjorden som overhengende. Suter er listet i den mest alvorlige kategorien, "svært høy risiko" i Artsdatabankens svarteliste. Den er vurdert til å ha stort invasjonspotensial og stor økologisk effekt.

Det søkes om bruk av inntil 2000 liter rotenonløsning.

Rotenonbehandlingen er planlagt gjennomført høsten 2018.

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Høringsfrist er 27. april 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema