Foreslår handlingsplan for elvemusling (2018/11163)

Miljødirektoratet legger forslag til ny handlingsplan for elvemusling ut på høring. Handlingsplanen skal erstatte tidligere plan og være førende for arbeidet med å ivareta og styrke arten i perioden 2019-2028.

Den europeiske bestanden av elvemusling har avtatt dramatisk siden begynnelsen av 1900-tallet, og denne trenden har fortsatt fram til i dag. Levedyktige populasjoner med naturlig rekruttering er i dag hovedsakelig begrenset til Skottland, Sverige, Norge og Kola- halvøya i Russland. Dette gjør at Norge har et betydelig ansvar for å ta vare på elvemuslingen i Europa. Samtidig har nær en firedel av de kjente lokalitetene med arten i Norge forsvunnet. I tillegg er rekrutteringen nedsatt og utbredelsen redusert hos mange av de gjenværende bestandene. Elvemuslingen er oppført som sårbar (VU) på den norske rødlista for arter (2015).

Kunnskapsnivået både om arten og om aktuelle bestandsfremmende tiltak, har økt betydelig siden forrige handlingsplan ble utarbeidet i 2006. Det har også innsatsen og ressursbruken. Direktoratet vurderer derfor at det nå er grunnlag og behov for en ny plan.

I et langsiktig perspektiv er målet at elvemusling skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge, at alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes og sikres en tilfredsstillende rekruttering og at alle vassdrag med elvemusling skal ha minst god økologisk tilstand. I planen oppgis fem prioriterte satsingsområder for planperioden som er satt til 10 år. Målet er at elvemuslingen på sikt kan fjernes fra den norske rødlista ved at den oppnår kategorien LC (least concern/livskraftig).

Utkastet til handlingsplan er utarbeidet av Bjørn Mejdell Larsen ved NINA etter oppdrag fra Miljødirektoratet via Fylkesmannen i Trøndelag. Miljødirektoratet er faglig ansvarlig for planen som skal være førende, ikke bindende.

Høringsfrist er 18. oktober 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Jernbaneverket

25.10.18

Firma: Jernbaneverket

Landbruksdirektoratet

25.10.18

Firma: Landbruksdirektoratet

Fylkesmannen i Rogaland

24.10.18

Firma: Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Telemark

24.10.18

Firma: Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Oppland

24.10.18

Firma: Fylkesmannen i Oppland

NVE: Høringssvar fra NVE

18.10.18

Firma: NVE

Fylkesmannen i Østfold

09.10.18

Firma: Fylkesmannen i Østfold

Relaterte lenker