Sydvaranger AS søker om uttak/gjenvinning av magnetitt fra det gamle avgangsdeponiet i Langfjorden (2016/1377)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Sydvaranger AS i Kirkenes i Finnmark om tillatelse til uttak/gjenvinning av magnetitt fra det gamle avgangsdeponiet i Langfjorden. Massene ligger i et område av deponiet som tidvis oversvømmes av tidevannet.

Volumet av de deponert massene er beregnet til 34.000 m3, og tiltaksarealet er beregnet til 6.800 m3. Planen er å laste opp masser fra området, avvanne dem og deretter laste massene opp på transportbånd gjennom tunell til separasjonsverket.

For å begrense spredning av finpartikler ut i Langfjorden, planlegger virksomheten å bygge en forlengelse av eksisterende molo og dekke denne med en fiberduk.

Hele området der uttak av masser skal foregå er i dag regulert til havne- og industriformål, kalt Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA). Fylkesmannen har gitt tillatelse til mudring i området, med stranddeponi der Sydvaranger nå planlegger gjenvinning av magnetitt.

Etter oppredning i separasjonsverket vil avgangsmassene deponeres i virksomhetens deponi i Bøkfjorden.

Det ble ikke brukt kjemikalier under oppredning av malmen den gangen den ble deponert i Langfjorden, og den omsøkte virksomheten vil ifølge tiltakshaver gi svært liten negativ påvirkning på miljøet rundt tiltaksområdet.

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Frist for kommentarer settes til tirsdag 6. juni 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker