Stena Recycling AS søker om tillatelse til opphogging av utrangerte offshoreinstallasjoner i Mekjarvik (2014/2570)

Stena Recycling AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven for opphogging av utrangerte offshoreinstallasjoner i Mekjarvik, Randaberg kommune i Rogaland. Bedriften driver i dag et anlegg for sortering og bearbeiding av avfall på nabotomten.

Etterkunngjøring

Kunngjøring av vedtak til Stena Recycling, avd. Decom AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i Randaberg kommune, Mekjarvik 3.

Miljødirektoratet har behandlet Stena Recycling, avdeling Decom AS sin søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Stena søkte om tillatelse til å hogge opp utrangerte offshoreinstallasjoner i Mekjarvik 3, Randaberg kommune. Miljødirektoratet har besluttet å gi tillatelse på visse vilkår.

Vedtak, saksfremstilling og begrunnelse ligger på denne siden. Vedtaket ligger i høyremenyen.

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager bør begrunnes, og skal innen 20. april 2018 enten sendes i brevpost til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim eller i e-post til post@miljodir.no.

Opprinnelig høringstekst

Det søkes om å ta imot inntil 50 000 tonn marine konstruksjoner per år. Konstruksjonene skal løftes på land og demonteres på et område med fast dekke og oppsamling av avrenning.

Avløpsvannet skal føres til kommunalt renseanlegg. Farlig avfall fjernes fra installasjonene før de deles opp ved hjelp av skjærebrenning og klipping. De ulike fraksjonene sorteres og går deretter til gjenvinning. Skjell og annen begroing skal fjernes med spyling og kjøres bort fra anlegget fortløpende.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Høringsuttalelsene vil bli publisert fortløpende på miljodirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 10. september 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

IVAR IKS

14.09.17

Firma: IVAR IKS

IRIS AS

06.09.17

Firma: IRIS AS

Stavangererregionen Havn IKS: Høringskommentar (2014/2570)

06.09.17

Firma: Stavangererregionen Havn IKS

Kystverkets Beredskapssenter

09.08.17

Firma: Kystverkets Beredskapssenter

Vedtak

Tema