Solør Bioenergi søker om endring av tillatelsen (2016/456)

Solør Bioenergi avd. Energi har tillatelse fra Miljødirektoratet av 29. november 2010 til energiproduksjon og forbrenning av visse typer farlig avfall. Bedriften søker nå om en endring av tillatelsen for å kunne brenne slam og filterposer, som er avfall fra egen virksomhet. Anlegget ligger i Grue kommune i Hedmark fylke.

I forbrenning av impregnert trevirke brukes filterposer for å rense avgassene fra forbrenningen. Avrenning av overflatevann fra lagringsplassen der trevirket oppbevares før forbrenning, renses i bedriftens vannrenseanlegg, og det oppstår slam som restprodukt.

For å redusere utgifter forbundet med ekstern behandling, samt miljøkonsekvensene ved transport av dette avfallet, søker bedriften om å kunne forbrenne slam og filterposer sammen med trevirket. Slam og filterposer er karakterisert som farlig avfall og vil til sammen utgjøre under 1 promille av virksomhetens samlede mengde farlig avfall til forbrenning.

Bedriften har gjort forsøk med forbrenning, og kommet fram til at forbrenningen ikke vil medføre behov for endrede utslippsgrenser. Bedriften vurderer tiltaket som uten nevneverdige miljømessige konsekvenser.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn hos Grue kommune. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Fristen for å gi tilbakemelding er 5. september 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema