Silva Green Fuel AS søker om tillatelse etter forurensingsloven (2016/10530)

Silva Green Fuel AS søker om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven til et anlegg for testproduksjon av biodrivstoff. Anlegget skal etableres i et eksisterende bygg på det tidligere industriområdet til Sødra Cell Tofte i Hurum kommune i Buskerud som nå eies av Statkraft.

Silva Green Fuel AS har som mål å etablere produksjon av avansert andregenerasjons biodrivstoff som kan bidra til reduserte utslipp av CO2 i transportsektoren. Som et ledd i å nå dette målet, ønsker selskapet å teste og verifisere teknologi gjennom et demonstrasjonsanlegg før et større kommersielt anlegg eventuelt bygges.

Silva Green Fuel AS skal bruke restprodukter fra skogsindustrien som treflis og sagspon som råvarer i demonstrasjonsanlegget. Prosessen består i fjerning av urenheter og nedmølling av råvare, tilsetting av kjemikalier og behandling under høyt trykk og temperatur. Anlegget vil ha en lav kapasitet på mindre enn 5m3 per døgn. Det er planlagt å verifisere teknologien i to kampanjer med kontinuerlig drift i 40 døgn. Det er antatt at det tar ca. to år å nå dette målet.  Anlegget vil etter dette benyttes for teknologiutvikling og prosessoptimalisering. 

Utslipp til vann vil gå gjennom et eksisterende 300 meter langt rør fra land og på 37 meters dyp.  Under drift av demonstrasjonsanlegget vil utslippsvannet inneholde fenoler, salter og vil medføre kjemisk oksygenforbruk. Alt utslipp til luft blir behandlet gjennom en lukket restgass-brenner og vil inneholde CO2, CO og små mengder flyktige organiske forbindelser. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på senne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torggarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 21. desember 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Hurum kommune

09.01.19

Firma: Hurum kommune

Privat: Høring

20.12.18

Firma: Privat

Charles Foreman

20.12.18

Firma: Charles Foreman

Fylkesmannen i Buskerud

20.12.18

Firma: Fylkesmannen i Buskerud

Velforening: Høring

19.12.18

Firma: Velforening

Tofte ungdomsskole: Silva Green fuel AS

03.12.18

Firma: Tofte ungdomsskole

Kathinka Dysthe

23.11.18

Firma: Kathinka Dysthe

Tema

Relaterte lenker