REEtec AS søker om tillatelse til utslipp (2018/10150)

Industriselskapet REEtec AS har utviklet en teknologi for separasjon og fremstilling av sjeldne jordartsmetaller. Prosessen er basert på konsentrater som produseres i gruvevirksomheter, samt biprodukt fra annen industri. Miljødirektoratet har mottatt søknad om tillatelse til utslipp fra et demonstrasjonsanlegg på Herøya Industripark i  Porsgrunn kommune i Telemark, på det området der REEtec i dag har sitt testanlegg. Anlegget vil bli benyttet til å kalibrere og effektivisere prosessene med målsetning om opptrapping til fullskalaproduksjon fra 2021.

Anlegget vil medføre utslipp av nitrogen til Frierfjorden og utslipp av nitrogenoksid via skorstein til luft. I søknaden er det redegjort for at luftutslippet ikke vil ha virkninger for helse og miljø, mens utslippet til sjø vil påvirke vannkvaliteten lokalt. Største påvirkning vil være økt temperatur i en sone på inntil 300 meter fra utslippspunktet og lav pH de nærmeste 10 metrene.

Utslippet vil være neddykket på 35 meters dyp, 125 meter fra land. Nitrogenutslippet til vann er vurdert til å ikke ha noen målbar betydning på vannkvaliteten i Frierfjorden. Ved opptrapping til full produksjon vil det bli innført tiltak som hindrer økte utslipp. Søknaden gjelder imidlertid kun demonstrasjonsanlegget. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.. Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Fristen for uttalelser til saken er 1.  november 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

17.12.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Relaterte lenker