Oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven til MM Karton FollaCell AS (2016/353)

Miljødirektoratet skal oppdatere tillatelsen til MM Karton FollaCell AS (FollaCell), i Verran kommune i Nord-Trøndelag.

EUs industriutslippsdirektiv er implementert i forurensningsforskriften. Direktivet innebærer at myndighetene må stille krav til virksomhetenes utslipp slik at disse er i samsvar med de beste tilgjengelige teknikker (BAT) for bransjen.

Miljødirektoratet må oppdatere tillatelsen til FollaCell slik at virksomheten drives i samsvar med BAT-kravene innen 1. januar 2019. FollaCell har derfor sendt Miljødirektoratet en vurdering av om deres virksomhet tilfredsstiller BAT-kravene.

FollaCell søker om en økning av produksjonen av kjemisk termisk mekanisk masse fra dagens 130 000 tonn til 155 000 tonn i 2018 og deretter 180 000 tonn årlig fra og med 2023.

Økning av produksjonen til 155 000 tonn planlegges ved effektivisering av dagens utstyr, og vil medføre noe økte utslipp til vann.

For å oppnå en produksjon av 180 000 tonn planlegger bedriften å investere i produksjons- og renseutstyr. Dette vil gi reduserte utslipp til vann per produsert enhet, i tillegg til reduserte utslipp av næringssalter totalt, men økte utslipp av oppløst organisk materiale totalt. Utslippene vil være innenfor BAT-kravene. FollaCell vurderer å erstatte dagens biobrenselanlegg med et nytt og større biobrenselanlegg, med BAT, i 2023.

FollaCell har gjennomført støyreduserende tiltak, men de overskrider fortsatt støygrensene i tillatelsen. Ytterligere støyreduserende tiltak er planlagt ved kappanlegg og tømmerrenseri, i forbindelse med investeringer i nytt produksjonsutstyr. FollaCell søker om tillatelse til høyere støygrenser, tilsvarende støynivået de har i dag, fram til og med 2021.

Konklusjonene i FollaCells vurdering, søknad om tillatelse til økt produksjon og økte støygrenser finner du på denne siden. Under finner du også skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse.

Høringsuttalelse kan også sendes skriftlig i brev til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelsene vil fortløpende bli publisert på denne siden, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. Sakspapirene er også tilgjengelige i Verran kommune, både på servicekontoret og hjemmeside.

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden fra FollaCell innen 1. september 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Verran kommune

13.09.17

Firma: Verran kommune

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

12.09.17

Firma: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Tema