Oppdatering av Hellefoss Papers AS tillatelse (2016/335)

Miljødirektoratet skal oppdatere Hellefoss Paper AS i Hokksunds tillatelse etter forurensingsloven.

Etterkunngjøring

Miljødirektoratet har oppdatert Hellefoss Papers AS tillatelse etter forurensingsloven i tråd med kravene i EUs industriutslippsdirektiv og forurensingsforskriftens kapittel 36.

De vedtatte utslippsgrensene og vilkår er satt på bakgrunn hva som kan oppnås med bruk av beste tilgjengelige teknikker. Utslippsgrensene til vann er betydelig redusert fra 1. juni 2021.

Hellefoss Paper AS i Hokksund slipper ut prosessvann til Drammenselva. Utslippet inneholder oppløst organisk materiale målt som kjemisk oksygenforbrukende stoffer (KOF) og fiber (suspendert stoff, SS).

Vedtak, saksframstilling og begrunnelse ligger på denne siden. Selve vedtaket ligger i høyremenyen.
Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager bør begrunnes og sendes innen 6. juli 2018 til Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, eller post@miljodir.no

Opprinnelig høringstekst

Nye krav i EUs industriutslippsdirektiv som er implementert i forurensingsforskriftens kapittel 36, medfører at norske myndigheter skal sette krav til nye og strengere utslippsgrenser. Miljømyndighetene skal derfor revidere alle tillatelsene til virksomhet etter forurensingsloven for treforedlingsindustrien.

Hellefoss Paper AS i Hokksund slipper ut prosessvann til Drammenselva. Utslippet inneholder oppløst organisk materiale målt som kjemisk oksygenforbrukende stoffer (KOF) og fiber (suspendert stoff, SS).

Utslippsgrensene blir satt på bakgrunn av hvilke nivåer som kan oppnås ved bruk av beste tilgjengelige teknikker. For KOF er nivået maksimalt 4,5 kg KOF per tonn produsert masse, eventuelt 8 dersom papiret blir mye bleket.

For utslipp til vann er biologisk renseanlegg eller annen like effektiv teknologi ansett som beste tilgjengelige teknikker. Hellefoss Paper AS hevder at biologisk renseanlegg ikke er økonomisk bærekraftig for dem. De mener de kan oppnå utslippsnivå på 26,2 kg KOF per tonn produsert masse ved å gjøre andre tiltak. I dagens tillatelse har Hellefoss en grense på 40,9 kg KOF per tonn produsert masse.

For suspendert stoff er utslippsnivå som kan nås ved bruk av beste tilgjengelige teknikker maksimalt 0,45 kg SS per tonn produsert masse. Hellefoss Paper AS mener de kan redusere utslippet til 0,29 kg SS per tonn produsert ved å gjennomføre tiltak. Hellefoss har i dag en grense på 3 kg SS per tonn produsert masse.

Vi ber om eventuelle kommentarer til oppdatering av tillatelsen innen 24. november 2017.

Redegjørelsen og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Saksdokumentene legges også ut på servicetorget i Øvre Eiker kommune.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Øvre Eiker kommune

30.11.17

Firma: Øvre Eiker kommune

sa: Uttalelse fra HÅK

24.11.17

Firma: sa

Vedtak

Tema

Relaterte lenker