NIVA og Hammerfest kommune søker om utslipp av brent kalk i forskningsprosjekt (2017/4067)

NIVA og Hammerfest kommune søker om tillatelse til utslipp av 200 tonn brent kalk (CaO) i sjø i deler av Slettnesfjorden og Store Fagervika i Hammerfest kommune. Tiltaket ønskes gjort som del av forskningsprosjektet TARE for å studere mulighetene for å restaurere tareskoger som økosystem i Finnmark.

Siden syttitallet har tareskog langs kysten av Nord-Norge blitt nedbeitet av masseforekomster av kråkeboller. Siden den gang har store bestander av kråkeboller forhindret gjenvekst av tare. Tareskoger utgjør viktige næringsområder og skjulesteder for fisk og skalldyr og har høy produksjon og stort biologisk mangfold.

NIVA og Hammerfest kommune har utarbeidet et forskningsprosjekt (TARE) der de ønsker å undersøke om kunstige rev i kombinasjon med behandling av brent kalk kan bidra til opprettholdelse av reetablert tareskog. Hovedformålet med forskningsprosjektet er å videreutvikle kunnskap om metoder for restaurering av varig tareskog i kystområder som er nedbeitet og dominert av kråkeboller.

NIVA og Hammerfest kommune søker derfor om tillatelse etter forurensningsloven til å behandle to områder i Slettnesfjorden og Store Fagervika i Hammerfest kommune, hvor det tidligere er satt ut kunstige rev, med 200 tonn brent kalk (CaO). Tilførsel av brent kalk til sjøvann vil skape en kjemisk reaksjon som vil påvirke pigghuder, og ta livet av kråkeboller i tiltaksområdet. Kalken vil etterhvert løse seg opp i sjøvannet og omdannes til sluttprodukter som finnes naturlig i sjøvann.

Det omsøkte tiltaket innebærer at 200 tonn brent kalk skal spres fra båt over et område på 300 000 m2 i Slettnesfjorden og 250 000 m2 i Store Fagervika. Tilførselen av brent kalk skal gjøres fra lavvannsmerket og ned til ti meters dyp, men er planlagt å begrense seg til de dypene der utbredelsen av kråkebollene er størst for å minimere effekter på andre arter.

Oppstart for tiltaket er planlagt sommer/høst 2017, i forkant av algenes formering som skjer i vinterhalvåret.

Høringsfrist er 2. juni 2017.

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7486 Trondheim. Vennligst merk brevet med (2017/4067).

I tillegg vil saksdokumentene bli lagt ut for gjennomsyn på Servicekontoret, Rådhuset, Rådhusplassen 1, 9616 Hammerfest.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fylkesmannen i Finnmark

12.06.17

Firma: Fylkesmannen i Finnmark

Fiskeridirektoratet

08.06.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Kystverket

24.05.17

Firma: Kystverket

NVE

24.05.17

Firma: NVE

Tema

Relaterte lenker