Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn (2013/2348)

Kystverket søker om tillatelse etter forurensningsloven og forurensningsforskriften § 22-6 til å mudre og sprenge i innseilingen til Borg havn i Fredrikstad i Østfold og å deponere massene i sjø (prosjekt Borg 1 (i Fredrikstad kommune) og Borg 2 (i Fredrikstad og Hvaler kommuner). De mest forurensede massene vil bli deponert på land.

Tiltakene består i utdyping og utretting av farleden og etablering av ny snuplass. De skal tilrettelegge for en sikker og fremkommelig innseiling.

Tiltakene omfatter mudring av ca. 3,3 millioner kubikkmeter (m3) løsmasser og sprengning av ca 250.000 m3 fjell. Mudring og deponering vil medføre spredning av partikler og miljøgifter og kan påvirke naturmangfold, friluftsliv og fiske i den perioden tiltakene gjennomføres. Kystverket vurderer ut fra miljøkonsekvensvurderinger at tiltaket ikke vil gi varige negative konsekvenser.

Forurensede masser i tilstandsklasse IV og V vil bli levert til godkjent deponi på land. Dette er beregnet å utgjøre ca 750.000 m3. Strandkantdeponiet på Øra kan ta imot 225.000 m3 av de forurensede sedimentene, mens løsning for de resterende massene vil bli avgjort i forbindelse med anbudskonkurransen for tiltakene.

De renere massene i tilstandsklasse I–III (ca. 2,55 millioner m3) ønskes deponert i to sjødeponier, ved Svaleskjær og ved Møkkalasset. Sprengstein ønskes skjøvet ut på dypere vann nær der de sprenges ut og/eller brukt som tildekking av deponiene på land.

Kystverket søkte også i 2015 om tillatelse til dette tiltaket og saken var på høring. Deretter ba Miljødirektoratet Kystverket om ytterligere informasjon/utredninger. Bl.a. ønsket vi oppdatering av miljøkonsekvensutredningen, mer dokumenterte spredningsberegninger og dokumentasjon på at forurensede sedimenter med tilstrekkelig sannsynlighet vil bli deponert på land.

Kystverket har nå utarbeidet ytterligere utredninger. De har bl.a. analysert totalt 620 sedimentprøver gjennom hele mudringslaget i Røsvikrenna og 95 på Flyndregrunnen. Basert på målingene og statistisk modellering er ca. 750.000 m3 av massene som skal mudres karakterisert som forurensede.

Det er anslått at det er ca 10 % sannsynlighet for at forurensede sedimenter, der de ligger i sjøbunnen, feilaktig er karakterisert som rene. Erfaring har imidlertid vist at faktisk måling av miljøgifter i muddermassene i lekter (som er fasiten for om massene skal deponeres på land eller ikke) normalt ville gitt en lavere forurensningsgrad enn forhåndskarakteriseringen på sjøbunnen. Sannsynligheten for at hvert enkelt lekterlass mudret sediment blir feil karakterisert vil således være en god del mindre enn 10 %.

I følge reguleringsplan for utdypingen skal anleggsarbeidet stanses i fellesferien om sommeren dersom det er til vesentlig sjenanse for friluftsinteressene i området. Arbeidene er antatt å ha en varighet på to år ved 24 timers drift. I samsvar med NTP 2018-2029 og Kystverkets handlingsprogram planlegges oppstart i 2022.

Mudrings- og deponeringsmetoder vil bli valgt gjennom anbudskonkurranse for anleggsarbeidene. Deponering i sjødeponi vil uansett bli gjort gjennom rør.

Høringsfrist er 19. oktober 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med «2013/2348-2».

I tillegg er saksdokumentene tilgjengelige for gjennomsyn på Servicetorget Rådhuset, Nygaardsgt. 16, i Fredrikstad og på Servicetorget Rådhuset, Storveien 32 i Skjærhalden.

 

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker