Gjennomgang av tillatelsen til Boliden Odda AS (2016/1086)

Boliden Odda AS har tillatelse til utslipp fra virksomheten etter forurensningsloven. Tillatelsen ble gitt 7. februar 2003 og den har senere vært gjenstand for mindre endringer.

EUS industridirektiv (IED) er implementert i forurensningsforskriften. Direktivet innebærer at myndighetene må stille krav til virksomhetens utslipp slik at disse er i samsvar med bransjespesifikke krav, såkalte beste tilgjengelig teknikker (BAT)-konklusjoner. For Boliden gjelder BAT-konklusjonen for "ikke-jern-metaller". Bedriften har sendt Miljødirektoratet en redegjørelse for om de er i tråd med denne BAT-konklusjonen. 

Det er mer enn ti år siden tillatelsen ble gitt og Miljødirektoratet vil derfor ved behandling av søknaden og vurdering av BAT-konklusjonen, gjennomgå hele tillatelsen på nytt og vurdere om det er behov for endringer. 

Gjennomgangen gjelder også fjellhalldeponiet. Tillatelse til dumping av steinmasser i sjø, som Fylkesmannen i Hordaland har gitt tidligere, vil også bli revidert og tatt inn i tillatelsen. 

Dagens ramme for utslippstillatelsen er en årsproduksjon av sink på 350 000 tonn, mens dagens produksjonskapasitet er på ca. 200 000 tonn. Boliden Odda utreder mulighetene for videre utvikling og vil derfor opprettholde dagens ramme på 350 000 tonn i revidert søknad. 

En eventuell videre utvikling av bedriften vil kunne medføre oppføring av ny eller endret bygningsmasse på Eitreheimsneset. Bedriften vurderer også endring i produksjonen ved å utvinne et nytt lutningsprodukt for salg, noe som gir mulighet for gjenvinning av bly, edelmetaller og sink som i dag ligger i deponi under golfbanen. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlige brev til Miljødirektoratet, postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelsene vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden fra Boliden Odda AS innen 31. januar 2019.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker