GE Healthcare AS søker om økt produksjon (2016/149)

GE Healthcare AS avd. Lindesnes produserer jodbaserte røntgenkontrastmidler, gadoliniumbaserte MR-kontrastmidler og premodifisert bomullscellulose (PMC). GE Healthcare søker om en betydelig økning i produksjonsvolum for røntgenkontrastmidler fra 6000 tonn pr. år til 9000 tonn pr. år og PMC fra 10 tonn våtvekt/år til 4,5 tonn tørrvekt/år.

GE Healthcare har behov for økt produksjonsmengde allerede i 2018, og en søknad om revidert tillatelse vil ikke være ferdigbehandlet i løpet av året. De søker derfor om en tillatelse til produksjonsøkning nå og vil søke om revidert tillatelse i løpet av året. Produksjonsøkningen vil ikke medføre behov for økte utslippsgrenser i forhold til dagens tillatelse, med unntak av for suspendert stoff. Bedriften oppgir videre at levering av acetat til avfallsbehandling vil medføre økt trafikk. De oppgir også at de vil redusere utslippene betydelig fra 2020.

Bedriften har beregnet at omsøkt produksjon av PMC vil gi et utslipp av inntil 2820 kg suspendert stoff (cellulosefiber)/år men søker om tillatelse til utslipp av inntil 3500 kg suspendert stoff /år. De oppgir videre at fra og med oktober 2019 vil de rense avløpsvannet og utslipp av suspendert stoff vil reduseres til maksimalt 141 kg pr. år. Produksjonen vil også gi utslipp av saltsyre, natriumhydroksid og glyserol. Utslipp fra PMC-produksjon er pr. i dag regulert som utslipp av kjemisk oksygenforbrukende stoffer (KOF).

Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsddokumentene finner du i høyremenyen.  Det er også mulig å sende inn kommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Søknaden er også lagt ut til offentlig høring på servicekontoret i rådhuset i Lindesnes kommune.
Frist for å gi tilbakemelding er 30. oktober 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Arbeidstilsynet

12.11.18

Firma: Arbeidstilsynet

Fiskeridirektoratet

12.11.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Arbeidstilsynet

12.11.18

Firma: Arbeidstilsynet

Fiskeridirektoratet

17.10.18

Firma: Fiskeridirektoratet

.: .

15.10.18

Firma: .

Relaterte lenker