Borregaard AS søker om utslipp fra ny tørke for lignin (2019/313)

Borregaard AS planlegger å doble tørkekapasitet for lignin i Sarpsborg i Oslo og Viken. De vil bygge ei ny spraytørke i et integrert anlegg med to eksisterende spraytørker for lignin. Naturgass (LNG) og biogass skal benyttes til å varme tørkelufta. Den nye tørka vil gi utslipp av støv, nitrogenoksider (NOx) og karbondioksid (CO2).

Borregaard AS vil gjøre endringer i energiforsyning ved virksomheten. Dette vil redusere deres totale utslipp av NOx. CO2-utslipp vil være uendret. Totale utslipp av støv vil øke som følge av utslippet fra den nye tørka.

Utslipp til luft fra tørka vil renses med en scrubber. Leverandørene har satt garantiverdi for utslipp av støv til 20 mg/Nm3. Dette utgjør ca. 3 kg/time. Ligninstøv er et fint støv. Det er vannløselig og har ingen fareklassifisering i kjemikalieregelverket. Det er forventet et NOx-utslipp lavere enn 10 mg/Nm3.

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har satt luftkvalitetskriterier for diverse stoffer. Her er grenseverdier i omgivelsesluft satt så lavt at de aller fleste kan utsettes for disse nivåene uten at det oppstår skadevirkninger på helsa. Spredningsberegning av utslippene fra tørkene viser at luftkvalitetskriteriene vil bli overholdt både for støv og NOx.

Miljødirektoratet ber om å få eventuelle uttalelser til søknaden innen 1. mars 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fylkesmannen i Oslo og Viken

15.02.19

Firma: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Tema

Relaterte lenker