Bergmesteren Raudsand AS søker om å etablere deponi for ordinært avfall (2017/45)

Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune, Møre og Romsdal, søker om å etablere et deponi for ordinært avfall.

Bergmesteren Raudsand AS hvor Veidekke er deleier med 50%, ønsker å etablere et deponi for ordinært avfall på Raudsand. Deponiet søkes etablert på et større område oppe på fjellet i et tidligere dagbrudd for uttak av jernmalm, på gnr./bnr 40/81 og 40/50 i Nesset kommune. Det søkte deponiområdet ligger innenfor planområdet for Bergmesteren på Raudsand, hvor planprogram med tilhørende krav om konsekvensutredning ble vedtatt i Nesset kommunestyre 23. juni 2016.

Deponiet vil legges over og dekke til sekker/big-bags med møllestøv som er rester etter virksomheten til Aluscan på Raudsand på 1990- og 2000-tallet. Møllestøvet består hovedsakelig av aluminiumoksid og vil bli tilknyttet egen sigevannsoppsamling med overvåking og ved behov rensing.

Deponidriften det søkes om har en anslått varighet på 25 år. Det meste av massene som deponeres vil være forurensede løsmasser fra bygg- og anleggsvirksomhet. Det vil være kontrollert sigevannsoppsamling og rensing av sigevannet fra deponiområdet.
Det er beskrevet miljøovervåkning, avslutningstiltak og hvordan toppdekket over deponi er planlagt utført. Det er også beskrevet et opplegg for etterdrift i minst 30 år etter avslutning.

Det søkes unntak fra avfallsforskriftens krav om dobbel bunntetting i deponiet, og det er utarbeidet en miljørisikovurdering som viser at miljørisikoen er lav ved etablering av deponiet med de prosjekterte tettetiltak for å hindre diffuse utlekking. Det er foreslått en finansiell sikkerhet for avslutning og etterdrift.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Søknad fra bedriften med relevante dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Nesset kommune og lagt ut på kommunens nettside.

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 1. juni 2017.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker